IHC Control? - systembeskrivelse

 

Overordnet beskrivelse

IHC Control er et styringssystem til mindre og mellemstore installationer. Det er velegnet som installationssystem i boliger, butikker, kontorer, skoler, landbrug osv., hvor det bl.a. kan bruges til styring af belysning- og varmeanlæg. Det kan ligeledes bruges til overvågning, sikring, alarmering, tarif-kobling og fjernbetjening af alarmkomponenter og persienne- og jalousistyring.

En centralt placeret controller benytter inputmoduler til at opsamle signaler fra signalgivere. Disse kan fx være:

 

 • Betjeningstryk og afbrydere
 • Termostater med potentialfrit relæ
 • PIR-følere (bevægelsesdetektorer)
 • IR (Infra Rød) fjernbetjening
 • Skumringsrelæer
 • Kodetastatur
 • Alle sensorer, der har en potentialfri relækontakt

 

 

I controlleren bliver signalerne fra de tilkoblede inputmoduler bearbejdet.

Det kan, alt efter programmeringen, resultere i en tænd- eller slukfunktion, en timerfunktion, en blinkfunktion, et lysdæmpersignal m.m.

Controlleren udfører den pågældende funktion ved at videresende et signal til et outputmodul, som aktiverer de ønskede brugsgenstande.

Signalerne mellem controlleren og input- og outputmodulerne overføres via en seriel datalinie.

 

Outputmodulerne kan f.eks. styre:

 • Belysning
 • Lysdæmpere
 • Stikkontakter
 • El-radiatorer
 • Ventilationsanlæg

Inputmoduler

Der er 4 typer inputmoduler: Et 230 V a.c., to 24 V d.c. samt en IR-modtager.

 

230 V a.c inputmodulet

Har 8 indgange med fæles nul. Indgangene aktiveres ved tilslutning af 230 V a.c. Indgangene er galvanisk adskilt fra IHC systemets 24 V d.c. driftsspænding. 2 inputmoduler kan seriekobles.

 

24 V d.c. / 24 mA & 24 V d.c. / 3 mA inputmoduler

Har 16 indgange, som er aktive i hviletilstand.

Pga. en lav indgangsimpedans kan alle typer kontakter i betjeningstryk, stærkstrøms-

afbrydere, stærkstrømsrelæer, termostater osv. anvendes til aktivering.

Kontaktprel fra "dårlige" kontaktsæt på inputmodulerne elimineres ved, at controlleren skal have det samme signal 2 gange, før den vil acceptere en ændring af status.

På samme måde skal outputmodulet modtage det samme signal flere gange, før det vil ændre status på et udgangsrelæ. Ved fejl på output-dataledningsnettet eller controller går alle fejlramte udgange øjeblikkeligt off, så farlige situationer ikke opstår.

 

Bemærk!

24 d.c. / 3 mA er specielt konstrueret til alarmanlæg, grundet den høje indgangsimpedans og det lave strømforbrug. Modulet er specielt beregnet for sensorer med NC-funktion.

 

IR-modtager

Leveres i både LK FUGA og LK OPUS design. Begge typer leveres i 2 varianter: Den ene kan kun styres vha. LK håndsender, mens den anden kan styres fra såvel LK håndsender som Bang & Olufsens fjernbetjeninger.

IR-modtageren fortrådes på samme måde som et inputmodul. Dvs., at IR-modtageren forbindes direkte til IHC-controlleren via en datalinie. Der kan serieforbindes op til 8 IR-modtagere.

 

Outputmoduler

Der er følgende 5 typer outputmoduler:

 

Outputmodul 400/8x10 A

Har 8 stk. galvanisk adskilte relægudgange. Hvert relæ kan max. belastes med 10 A.

 

Outputmodul 400/8x16 A

Har 8 stk. galvanisk adskilte relæudgange. Hvert relæ kan max. belastes med 16 A.

 

Outputmodul 230/8x10 A

Har 8 stk. relæudgange i 2 galvanisk adskilte grupper af 4 relæer. Hvert relæ kan max. belastes med 10 A, frit fordelt mellem de 4 relæer.

 

Outputmodul 24 V d.c.

Har 8 transistorudgange. Hver udgang kan belastes med op til 500 mA fra en ekstern strømforsyning på 12-48 V d.c. (SELV).

 

Outputmodul 1-10 V d.c.

Har en 1-10 V analog udgang og en 230 V a.c. relæudgang, der max, kan belastes med 10 A.

 

Programmering med IHC Control Visual

IHC Visual er delt op i 3 skærmbilleder:

Et installationsvindue, et funktionsvindue samt et programmeringsvindue.

 

I installationsvinduet kan man indsætte de komponenter, man ønsker at bruge i installationen. Komponenterne er arrangeret i en træstruktur, som bl.a. er kendt fra Windows stifinder.

 

Selve programmeringen foregår vha. funktionsblokke. IHC Visual softwaren indeholder færdigprogrammerede funktionsblokke, herunder bla. en række forskellige ventilationsstyringer, varmestyringer, lysdæmper-funktioner, scenariebelysning, rutelys, styret udelys, hjemme-simulering samt tyverisikring.

 

Når den ønskede funktionsblok er hentet, sættes den ind i funktionsvinduet. Med musen trækker man derefter de fysiske ind-/udgange fra installationsvinduet over på de ind-/udgange, der indgår i funktionsblokken. Konfigurationen er nu færdig.

 

Lauritz Knuden vil løbende udbygge IHC Visual programmet med nye funktionsblokke, som man kan downloade fra vores hjemmeside.

 

Ved hjælp af funktionslinks og funktionsblokke kan man sammensætte op til 90 % af de funktioner man ønsker i sin bolig.

 

Det tredje vindue er programmeringsvinduet. Her kan der udføres alle former for programmering. Efter endt programmering gemmes den nye funktionsblok i eget bibliotek. Man kan derefter til enhver tid kalde den gemte funktionsblok frem og anvende den på lige fod med de øvrige funktionsblokke.

Simulering

Simulering af programmet kan udføres såvel offline som online, så man er sikker på, at installationen virker, inden man overfører programmet fra pc´en til IHC controlleren. Der er ligeledes mulighed for logning af hændelser på styringer.

Dokumentation

I IHC Visual gives mulighed for at få en udførlig dokumentation af hele IHC-installationen, herunder en beskrivelse i softwaren af indgange, udgange, kabelledere, komponenter samt placering. Derudover kan der udskrives et antal rapporter, som beskriver sammenhængen mellem de enkelte komponenter og deres placering, farverne på lederne, terminalnumre og kabelbenævnelse.

 

Da LK FUGA og OPUS66 svagstrømstryk har fået ny mærkning ved ledingsterminalerne, f.eks. ØV, ØH osv. (ØV står for Øverste venstre tryk osv.), kan der i IHC Visual angives den rigtige terminering. Man har således mulighed for at give kunden en fyldestgørende dokumentation. Med den som udgangspunkt kan man efterfølgende nemt servicere kunderne samt ændre og finde eventuelle fejl via IHC Visual.

Systemopbygning af IHC Control

Alle IHC tavlekomponenter er opbygget i DIN-skinnekasser.

Systemet skal indeholde følgende komponenter for at kunne fungere:

 • 24 V d.c. strømforsyning.
 • Controller
 • Inputmodul
 • Outputmodul

Alle disse komponenter kan placeres centralt i gruppetavlen. Ind- og outputmodulerne kan også placeres decentralt, dvs. ude i installationen.

Stand alone

In- og outputmoduler kan sammenkobles parvis vha. datalinie. Således opnås en simpel installation uden brug af controller - dog med en begrænset funktionalitet.

IHC Control Viewer

Anvendes til at styre og overvåge en IHC Visual controller via Intranet og Internet fra en PC. Ved internetadgang kræves en opkobling med fast IP-adresse og installation af Java Sun SE version 1.4.2 på pc'en.

Viewer'en kan opsættes til at sende E-mails ved hændelser på systemet, fx røgudvikling eller indbrud.

Tilsvarende kan systemet også udføre en bestemt handling ved modtagelse af e-mails.

 

Voice modem

Har følgende anvendelsesmuligheder:

 • at fjernaflæse IHC Control systemets status
 • at fjernbetjene (tænde/slukke) systemets 128 udgange.
 • Ringe til 4 selvvalgte telefonnumre og afgive alarmbesked.

Strømforsyning og driftsspænding

Alle systemets moduler forsynes fra en 24 V d.c. 72 W strømforsyning med sikkerhedstransformer (SELV). Alle systemets komponenter har en driftsspænding på nominel 24 V d.c.

Stjernekoblet ledningsføring

Kabelføringen mellem controlleren og input- og outputmodulerne udføres stjerneformet.

Modulerne bliver automatisk adresseret uden anvendelse af DIP-switche, software el. lign. Hver ind- eller udgang på input-/outputmodulerne har i controlleren et nummer, der benyttes som reference ved programmeringen.

Indgangs-/udgangsnummeret afhænger af: Hvilket terminalnummer der forbindes til på input-/outputmodulet og - dernæst - hvilken port på controlleren input-/outputmodulets datalinie forbindes til.

Sammenkobling af controllere

Hvor behovet overstiger 128 ind- og udgange, kan flere controllere sammenkobles. Det gøres ved at forbinde en controllers input-datalinier med en anden controllers output-datalinier.

Controller-funktion

Når en indgang aktiveres eller deaktiveres, låser controlleren det program, som er indprogrammeret under den pågældende indgang. Dvs. at programmet aflæses een gang ved aktivering og een gang ved deaktivering.

Dette medfører, at programmøren ikke behøver at udtænke sine programmer i statiske billeder (nøgleskemaer); men kan udføre programmeringen for hver indgangs- eller kontaktursaktivering uden tanke for den totale produktsammenhæng.

Denne hændelsesstyrede programmering er særligt velegnet til bygningsinstallationer. Hvis installationen nødvendiggør udførelse af et program under forudsætning af, at en ind-/udgang eller kontaktur er aktiv, kan disse statiske funktioner indprogrammeres som betingelser.

Tips til systeminstallation

For at opnå den mest pålidelige installation af IHC Control systemet er der nogle få retningslinjer, der skal følges. I det følgende er retningslinierne beskrevet og suppleret med gode råd.

 

Datalinjer og strømforsyning

Input- og outputmodulerne forbindes med controlleren via datalinjer, som tilsluttes controllerens ind- og udgangsporte i en stjerne-koblet ledningsføing, hvor hvert input- og outputmodul har sin egen terminal (port) på controlleren. Controlleren har i alt 8 datalinjer til inputmoduler og 16 datalinjer til outputmoduler, hvorpå der kan tilsluttes henholdsvis 8 inputmoduler med op til 16 indgange (8x16 indgange = 128 indgange) og 16 output- moduler med 8 udgange (16 x 8 udgange = 128 udgange).

 

Placering af input- og outputmodulerne. Kan ske centralt eller decentralt i installationen. Hvis man placerer modulerne centralt i en gruppetavle sammen med controllerne, skal alle kablerne føres til den centrale gruppe-tavle. Placeres modulerne derimod decentralt, vil såvel antallet som forbruget af kabler reduceres.

 

Ledningslængden

må på en datalinje mellem controller og et input- eller outputmodul ikke overstige 100 m.

 

Kabelinstallation

Kabeltypen IHC LINK-6 NOPOCVIC? (3 x 2 x 0,6) og IHC LINK-10 NOPOVIC? (5 x 2x 0,6) anbefales til dataoverførsel og strømforsyning af input- og outputmoduler samt til IR-modtager. Mht. ledningstype refereres der iøvrigt til: SBEi, kapitel 52. IHC LINK -6/10 kablet er udført med samme isolationsniveau som 230/400 V nettet, hvorfor det er tilladt at fremføre denne kabeltype i rør sammen med PVL ledninger.

Ved afslutning i dåser, tavler m.m. skal det sikres, at den fornødne respektafstand mellem SELV og stærkstrøm overholdes.

 

Hvis svagstrømsnettet ikke er udført med nævnte IHC LINK -6/10 kabel, skal det overalt, dvs. båe i installationen og gruppetavlen, adskilles fra 230/400 V nettet svarende til dobbelt isolationsniveau.

 

Datalinien skal altid fremføres parsnoet med 0 V d.c.-lederen mellem hvert enkelt modul og controlleren for at opnå den bedste under-trykkelse af elektrisk støj. For at undgå ringforbindelser (loops) i dataforbindelserne må dataliniens parsnoede 0 V d.c.-leder ikke sløjfes videre mellem modulerne.

 

+24 V d.c. til forsyning af moduler, input- og outputsignaler mv. fremføres ligeledes parsnoet med yderligere en 0 V d.c.-leder i et separat ledningspar. Ledningskvadratet bestemmes ud fra kabellængde og strømforbrug. Disse ledere må gerne sløjfes mellem de enkelte moduler.

 

0 V d.c.-lederen benyttes som returvej for forsyningsstrømmen. Derfor er lednings- kvadratet afhængigt af kabellængde og strømforbrug.

NB: Hvis afstanden fra controlleren til decentralt placerede input- og outputmoduler overstiger 50 m, skal der anvendes 2 stk. 0 V d.c.- ledere.

Farvemærkning

Det anbefales at bruge følgende farvemærkning:

IHC LINK-10 NOPOVIC? (5 x 2 x 0,6 mm)

+24 V d.c.

orange og hvid

(i hvid/orange par)

0 V d.c

sort (i sort/blå par)

violet (i violet/grøn par)
brun (i rød/brun par) og
grÃ¥ (i gul/grå par)

Datalinie 1

blå (i blå/sort par)

Datalinie 2

grøn (i violet/grøn par)

Datalinie 3

rød (i rød/brun par)

Datalinie 4

gul (i gul/grå par)

 

Farverne gul/grøn og lyseblå må ikke anvendes i 24 V d.c. - ledningsnettet.

 

Strømforsyning af IHC-systemet udføres efter SBEi, kapitel 41, 411.1, med en 24 V d.c. sikkerhedsstrømforsyning LK nr. 120B1061 eller 120B1062.

 

Ledningerne i svagstrømskredsen skal ifølge "SBEi, kapitel 43, installeres med overstrøms- og kortslutningsbeskyttelse. Der skal anvendes en strømforsyning med sikkerhedstransformer og kortslutningssikker udgang.

Hvis den maksimale strømafgivelse ikke overstiger ledningernes strømværdi, kan det dog undlades at indsætte sikringer.

Ved anvendelse af LK strømforsyning, nr. 120B1061 eller 120B1062, er der ikke behov for at indsæte sikringer, nå de anbefalede kabeltyper benyttes.

Kabeltype:

IHC LINK-10 NOPOVIC

 

Varmeafledningsforhold

Strømværdi

Særligt gode

3,8 Amp.

Normale

3,5 Amp.

Gruppetavlen

Ved montering i gruppetavle og eventuelle undertavler er der flere faktorer, der skal tages højde for:

 • Sikkerhedsafstanden på 8 mm mellem 230 V a.c. og svagstrøm skal overholdes. Kablerne skal fastgøres i gruppetavlen, så den ind-byrdes afstand ikke kan forskydes. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal svagstrøms-kablerne have samme isolationsevne som stærkstrømskablerne.
 • Det anbefales, at IHC-modulerne altid anbringes i en selvstændig tavle.
 • Ved placering af komponenterne i gruppetavlen anbefales det at placere komponenter med størst varmeudvikling i toppen af tavlen.

For at sikre sig, at komponenternes egeneffekt ikke hæver temperaturen i tavlen til mere, end der er foreskrevet som driftstemperatur for tavle og komponenter, anbefales det at udføre en egeneffekt-beregning ved hjælp af Lauritz Knudens tavleberegningsprogram TAVLEKAT, der bla. kan findes på hjemmesiden. 


To toppowered by Typo3 - Copyright © 2009 - KOCH Engineering